1 Gulden

描述:
Netherlands. 1 Gulden, 1898. KM-122.1. Wilhelmina.
更多
在线收藏——工具栏
发布人: goldmen
2011-02-15
上传的钱币
收藏
钱币组
 面额: 1 Gulden
 金属:
 国家: 荷兰王国
 人物: 威廉明娜 (荷兰)
 目录序号:
  KM-122.1 148
 
钱币差异: 9 instance(s)
您也许会对以下钱币感兴趣
2018-11-20 - Historical Coin Prices
5 Mark / 5 Reichsmark 魏瑪共和國 (1919 - 1933) 銀 保罗·冯·兴 ...
钱币公开售价
详情
2018-10-24 - Historical Coin Prices
1 Dinar 塞尔维亚 銀
钱币公开售价
详情
您有可能会想试一试
钱币交易市场
朝代图谱及钱币
考考自己!

钱币拼图
钱币售价