Golikdl > 帖子 > One dol 1873, 5000$  
One dol 1873, 5000$